Make your own free website on Tripod.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

יספלא ירשוא
ינמי רשק :דיקפת
- :הצלוח רפסמ
28/7/80 :הדיל ךיראת
1.80 :הבוג
לארשי :הדיל םוקמ
-
:םדוק ןודעומ
תישילש הנוע :הצובקב הנוע

 :ןקחשה תקיטסיטטס 

3
:םירעש
-
:םילושיב
-
:םימודא םיסיטרכ
 
:ליפורפ
 

הנועה .תוקזח תוטיעבו ,םיפגאהמ תובוט תוצירפ לעב ,ריהמ ןקחש
,תונוע יתש ינפל .םירגובב יספלא לש תישילשה הנועה היהת הבורקה
דקפות הנועה םויס תארקלו ,דואמ תוטעומ קחשמ תוקד לביק אוה
.ףירקלא לש ותעיצפ תובקעב ינמי ןגמכ ףא
תדמעב םיקחשמ 6 ךשמל דקפות ,ינמי רשק ותויה תורמל ,הרבעש הנועב
קחישש הפוקתב .עוצפ היהש ירדא ריפכ לש ומוקמב ,ילאמשה רשקה
התשע הצובקהש רמאיי ותוכזל לבא ,ההובג כ"כ תלוכיל הלעתה אל אוה
.וליפא תחא םעפ הדיספה אלו קחיש אוהשכ תנייוצמ םיקחשמ תרדס
וקיתב ,לעה תגילב ולש הרוכבה רעש תא הרבעש הנשב שבכ יספלא
.ת"פ לעופה לומ יטמרדה 3-3