Make your own free website on Tripod.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

'ץיליב וקשוי
ירוחא םלב :דיקפת
2 :הצלוח רפסמ
5/10/74 :הדיל ךיראת
ג"ק 83 ,1.90 :לקשמו הבוג
היטאורק :הדיל םוקמ
,הילצרה יבכמ
,'זאיל דרדנטס
,טילפס קודייה
.קינביס
:םדוק ןודעומ
היינש הנוע :הצובקב הנוע
תויופילא יתשב היכז
.טילפס קודייה םע
:םיגשיה

 :ןקחשה תקיטסיטטס 

-
:םירעש
-
:םילושיב
-
:םימודא םיסיטרכ
 
:ליפורפ
 

.רודכ םתס קיחרי אל םלועלש ,םייטנגיליטניאה םימלבה גוסמ אוה 'ץיליב
זא קרו ,רתויש המכ ותיא םדקתמ ללכ ךרדב אוה ,ולש לגרב רודכהשכ
.תקייודמ הריסמ ררחשל הסנמ
אל םגו ידימ רתוי בהלתמ אל ,שידא תצק ,חור רק ןקחש אוה 'ץיליב
.וילגר תא חלגל 'ץיליב גהונ םירוזחמ המכ לכ .זגרתמ
,תיגלבה 'זאיל דרדנטס תא בזע רשאכ ,םייתנש ינפל לארשיל עיגה 'ץיליב
.הגילב ראשיהל הצובקל חילצה אל ךא ,הילצרה יבכמל ףרטצהו
,ןהכ ריאמ ,ונמזב הילצרה רעושו ,הבוט תלוכי 'ץיליב גיצה ,תאז תורמל
.ץראב תחא רפסמ ירוחאה םלבה אוהש 'ץיליב לע רמא ףא
רשאכ ךא ,א"ת יבכמל 'ץיליב תא איבהל ןיינועמ היה םג ףרש המלש
ילא ץילמה ,רז םלב השפיח דודשא ס.מו ,לעופה לא אצי אל ךלהמה
,ןועמש-ןב ורימ בוטה ורבחל ,הילצרהב 'ץיליב לש ונמאמ זא ,סקירד
.'ץיליב תא םיתחהל
הלחתהה הגילב לבא ,םתחוה זאו דודשאב םינומיא רפסמ ןחבנ 'ץיליב
,צ"לשאר דגנ קחשמה דחוימב רוכזו ,דואמ בזכיא 'ץיליב .הבוט התייה אל
.30-ה הקדב רבכ ףלחוהו ,ינשה רעשב םשא היה וב
,יול עשילא ,ןועמש-ןב לש ופילחמ ךא ,בוזעל רומא היה רבכ 'ץיליב
םיתחהלו ,ךביפו יקצרוק תא ררחשל ,הצובקב 'ץיליב תא ריאשהל טילחה
.יקסבלימ תא
ףתשל ליחתהש עגרהמו ,'ץיליבלו דודשאל בוט קר השע הזה ךלהמה
.הצובקה תנגה לשו 'ץיליב לש ותמר התלע ,יקסבלימ םע הלועפ
באלסימוט ,ייסראמ לש הנמאממ ןופלט 'ץיליב לביק ,הנועה ףוס תארקל
אוהש ןוויכמ ,תרחא הצובק ףאב םכסל אל 'ץיליבמ שקיבש ,'ץיביא
.ייסראמב ומיתחהל ןיינועמ
'ץיליב םע ךישמהל וצר דודשאבו ,לעופה לא האצי אל ףוסב המתחהה
הבושת לביקשכו ,םג ךישממ יקסבלימ םא לאש 'ץיליב .תפסונ הנועל
.דואמ הריהמ התייה הצובקב ךישמהל ךרדה ,תיבויח