Make your own free website on Tripod.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

ןוטיב ודוד
ץולח :דיקפת
- :הצלוח רפסמ
23/10/82 :הדיל ךיראת
1.76 :הבוג
לארשי :הדיל םוקמ
-
:םדוק ןודעומ
הנושאר הנוע :הצובקב הנוע
עיבגב היכז
ידמב הנידמה
רעונה תצובק
.דודשא ס.מ לש
:םיגשיה

 :ןקחשה תקיטסיטטס 

-
:םירעש
-
:םילושיב
-
:םימודא םיסיטרכ
 
:ליפורפ
 

ערקו ,רעונה תצובקב םינייטצמה ןיב היה הרבעש הנועב .ןייוצמ ץולח
תוארהל יושע אוה ,םירגובב קחשמ תוקד לבקי םא .תותשר הברה
.םירעש שוביכב תנייוצמה ותלוכי תא