Make your own free website on Tripod.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

ףירקלא "המשנ" רימא
ינמי ןגמ :דיקפת
3 :הצלוח רפסמ
7/8/77 :הדיל ךיראת
1.67 :הבוג
לארשי :הדיל םוקמ
-
:םדוק ןודעומ
תישילש הנוע :הצובקב הנוע

 :ןקחשה תקיטסיטטס 

-
:םירעש
1
:םילושיב
1
:םימודא םיסיטרכ
 
:ליפורפ


.תונורחאה םייתנשב דודשא לש תחא רפסמ המשנה ןקחש ,קפס לכ אלל
,ץמאתמ ,עיקשמ ,בוט יתנגה קחשמו בוט יפקתה קחשמ לעב ,ןייוצמ ןגמ
.הצובקה ןעמל לכה השועו םחלנ
רפסמ רובעכ ךא ,ליגר לספס ןקחשכ םייתנש ינפל ליחתה ףירקלא
יתשב תונמדזהה תא חקל ףירקלא רימאו ,תוזח ידג עצפנ םירוזחמ
השעיו הצובקה ליבשב ץורי דימת ףירקלא .לספסל רזח אל זאמו םיידיה
,ידודשאה להקה י"ע םיבוהא יכה םינקחשה דחא אוה ןכלו ,לכה הרובע
 .הצובקה לש המשנה ןקחש אוהו