Make your own free website on Tripod.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

הדידפ ןנח
ץולח :דיקפת
7 :הצלוח רפסמ
1/12/81 :הדיל ךיראת
1.70 :הבוג
תרחבנ ,לארשי
תיפמילוא
:הדיל םוקמ
-
:םדוק ןודעומ
תיעיבר הנוע :הצובקב הנוע

 :ןקחשה תקיטסיטטס 

5
:םירעש
-
:םילושיב
-
:םימודא םיסיטרכ
 
:ליפורפ
 

.דואמ תובוט תוחיגנ לעב ,קמקמח ,דואמ ריהמ ןקחש אוה הדידפ
ינוריע לש תרגובה הצובקל רעונהמ עיגהו קחשל ליחתהשכ ,הליחתב
תוניצרה רסוח ללגב ,ןקחש היהי אל םייחב הדידפש םלוכ ונעט ,דודשא
לזמב היהיש .ןא ,וביל תריחב םע הנורחאל ןתחתה הדידפ .לגרודכב ולש
.בוט
לש תוצוצינ תוארהל ליחתמו ,רפתשהל ךישממ הדידפ ,הנועל הנועמ
.דודשאב לדגש בוט ץולח דוע
לוכי ץולחש עצוממ אל טלחהב ,םירעש 5 שבכ הרבעש הנועב
תא קידצה אוהש דיגהל רשפא ,קחישש תוקדל סחיב ךא ,וב תואגתהל
תפקתהב יונישה תא איבה אוה קחשל סנכנשכו ,לביקש טידרקה
,חתופה בכרהב עבק םוקמ לביק אוה הנועה ףוס תארקל .הצובקה
.קוק וידיבוא דצל
תיקלטיאה הזנסוק תצובק ונממ המשרתה ,לואירטנומ רינרוטב ,הרגפב
.לעופה לא אצי אל ךלהמה ףוסבל ךא ,ומיתחהל דואמ התצר ףאו
,הצובקה לספס לע תונורחאה תונועב בשיש ירחא ,הנועהש הווקמ הדידפ
,עגרכ .הצובקה לש חתופה בכרהב ומצע תא חיכוהל יול עשילא ול ןתיי
ןכתיי ,בכרהב ודמעמל עגונב תוריהבה יאו ,יבוט תמתחה תובקעב
.לספסהמ םיקחשמ ליחתמ ומצע תא אוצמל בוש ץלאיי הדידפש