Make your own free website on Tripod.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

ןזח "ורטסאמ" ןולא
יזכרמ\ינמי רשק :דיקפת
4 :הצלוח רפסמ
14/9/67 :הדיל ךיראת
ג"ק 86 ,1.85 :לקשמו הבוג
תועפוה 72 ,לארשי
תרחבנב
:הדיל םוקמ
,א"ת לעופה ,דרופטוו
לעופה ,הפיח יבכמ
.ת"פ
:םדוק ןודעומ
תישילש הנוע :הצובקב הנוע
ינשבו תופילאב היכז
םע הנידמ יעיבג
.הפיח יבכמ
:םיגשיה

 :ןקחשה תקיטסיטטס 

3
:םירעש
5
:םילושיב
-
:םימודא םיסיטרכ
 
:ליפורפ
 

ל"וחל האיצי ללוכ ,הריירקב לכה רובעל קיפסה ,הסונמ ,קיתו ןקחש
.יצחו הנש ךשמל
.ול הצוחמו שרגמב ,דודשא ס.מב תחא רפסמ תומדה אוה ןזח
תא ףחוד ,םינקחשל תורעה ריעמ ,ןמאמכ םג דקפתמ אוה ,םיקחשמב
םג הלוע ךכ ,שרגמה לע היהי ןזחש קיפסמ ,ללכבו ,המידק הצובקה
.וביבס םיקחשמש םינקחשה לש םתלוכי
.תרחבנב םיקיתווה םינקחשה ןיב ,לארשי תרחבנב תועפוה 72 ןזחל
םגו ,שרגמה זכרמב םג קחשל לגוסמ ךא ,ינמי רשקכ קחשמ ןזח
.תרחבנה ידמב רקיעב ,ינמי ןגמכ
לעופהל ריעצ ליגב רבע םשמ ,דודשא לעופהב ןזח השע וכרד תליחת תא
.הנידמה עיבגב התיא הכזו םינש 6 קחיש הידמב ,טנרג םהרבא לש ת"פ
תופילאב הכזו םינש 4 קחיש ידמב ,הפיח יבכמ י"ע שכרנ ןכמ רחאל
.הנידמ יעיבג ינשבו
אל ,דואמ הער הנוע ןתנ םש ,א"ת לעופהל רבע הפיח יבכמ ירחא
הראשנ ףוסבל ךא ,תיתחת תוברקל הררגנ הצובקה ,הבוט תלוכי גיצה
.הגילב
הצובקל רבע ןזחו ,תימואלה הגילל דודשא ינוריע התלע הנועה םותב
.תונוע 3-ל הזוח לע םתחו
םוקמב בר ןמז התייה הצובקה ותיא דחיבו תנייוצמ תלוכי גיצה ןזח
.תיתחתב הכבתסה אלו 6-ה
,יצחו הנש ההש םש .דרופטוו תילגנאה הצובקל ןזח בזע הנועה ךלהמב
 רתוי לבקי אל אוהש ןזח ןיבה גיל-ריימרפל התלע הצובקהש רחאל
בוטה ורבח םעו דודשא ס.מ םע ךורא מ"ומ רחאלו ,קחשמ תוקד ידמ
.תונוע 3-ל הזוח לע םתחו ,דודשאל ןזח רזח ,ןקז-ןב יק'ג
הנומ ןמאמה דיקפתלש דע ,תויעבל העלקנ הצובקה הנושארה הנועב
רשאכ ,השדח ךרדל האצי ןזח לש ותגהנהב הצובקהו ,ןועמש-ןב ורימ
דודשא ס.מ תא ףוסבל ואיבהש ,םיבושח ןוחצינ ירעש לשבמו שבוכ ןזח
.הנושארה הגילב הלש אישה םוקימ ,הגילב 8-ה םוקמל
 לש ערה הבצמ קיפסה אל ,ןזחל דואמ השק התייה הנורחאה הנועה
הדובע תנואתב גרהנ ,ןולאל דואמ בורק היהש ,וסיג םג ,הצובקה
.לגרודכמ שורפל בשח רבכ ןזחו ,תיארונ
עדויש הז ,ןטפקה ,ןולא ותוא ןיידע היה אוה שרגמה לע ,לכה תורמל
.ריבסהל יתמ ,קועצל יתמ ,ריעהל יתמ
רעשה תא לשיב ןזחש רחאל שגרמה עטקה אוה דחוימב רוכזה רבדה
תוראשיהה תא חיטבה השעמלש ,הדוהי-ינב לומ ,תירטש רפועל ישילשה
הנועהמ וילע ויהש םיצחלה לכ תא קרפו תוכבל ןזח לחה ,הגילב
אוהשכ הנועה לש ןורחאה שילשה תא קחיש ,בגא ןזח .תאזה תללוקמה
הצובקה ןעמל ומצע תא ןכסל טילחה ןזח ךא ,השק העיצפמ לבוס
.רישכ היה אל םהב םיקחשמ הברהב קחישו
,םינקחשה לש אבאה ,המשנה ,גיהנמה ,ןטפקה אוה ןזח ,היהש המ היהי
.הלוכ הצובקה לשו
.ןולא ךתוא םיבהוא