Make your own free website on Tripod.com
 
 
   
 

 
הלחא לש ידעלב ןויאר הנהו ,טרופס הלחא םע דבוע ינא עדוי אלש ימל
:ןזח ןולא םע דודשא ס.מ רתא לשו טרופס

דמעמה לעב שיאה אוה ,דודשא לש ךלמה אוה
,הצרעהב וילע םילכתסמ םיריעצה ,הצובקב ריכבה
םיאורש ריעה יריעצ רובע יוקיחל תומד אוה
חילצהל רשפאש ךכל החכוה ,לדומה תא וב
.הליהקל םרות םג אוהו לודגבו

ץראב םירשכומה םינקחשה דחא ,ןזח ןולא
םויה םג שיש רתויב םיבוטה םירשקה דחאו
תוריכב תוצובקמ תועצהל הכוז רשאו לארשיב
רשואמ אוה .טוסבמ ,ןמזה לכ ןהילא ףרטצהל
דודשאבש בשוחו הריוואהמ ,ריעהמ ,םוקמהמ
םויה לש םינמזה ,ןוכנ .הבוט הצובק היהת
השולש ירחא ,דודשא .הגיגחל םינמש םניא
ףוסאל החילצה אל דוע לעה תגילב םיקחשמ
לכתסהל ךירצ לבא ,תדדוב הגיל תדוקנ ולו
תא השגפ הצובקה .היצרופורפב ןיינעה לע
,םילשורי ר"תיבו הפיח יבכמ ,א"ת לעופה
,הלשמ המכ יפ לודג ביצקת םע תוצובק שולש
איה הנועה ןהלש הרטמהש וריהצהש תוצובק
.תופילא

ךירצ אל ןכלו וזה הגילל תכייש אל דודשא
תוצובק םג .בצמה תא השק ידמ רתוי תחקל
םע דדומתהל וכרטצי דוע דודשא לש הגילהמ
.ןהל תויהל ךלוה אל הז לקו וזה היישילשה
קרפה תא םייסל דמוע ןזח יכ הארנ ןכ ומכ
אוה הכורא הפוקת ךשמב .לארשי תרחבנב ולש
בכרה ןקחש ,תרחבנה לש ךוותה ידומעמ היה
תווצל ידכ וירושיכ ןווגמב ושמתשהש חוטב
םירוח םתוס .שרגמה לע םינש םידיקפתל ותוא
.הלימה לש יבויחה ןבומב

תרחבנה לגסל ותוא ןמיז ןסלינ דרא'ציר
,הבקסומב היסור תרחבנ דגנ יתודידיה קחשמל
ינדה ןמאמה ןייטשנטכיל דגנ קחשמל לבא
הרונ קילדה הז ןזחלו םירחא םינקחש לע הנב
התחלצהב הצורו תרחבנה תא בהואש ימכ .המודא
.תושעל ךלוה אוה המ בוט בושחל ךירצ אוה

:בצמהמ ידמ רתוי ששוח אלו לוקש ,עוגר ןזח
הברה דוע הב ויהיש הכורא הגילב רבודמ"
ףוס ףוס עיגיש הווקמ ינא .תוכופהת דואמ
כ"כ איהש המ תא הל ןתייש הצובקל שכור
בור םויה .המידק וזה הפיחדה תא ,הכירצ
תיטרפ תולעבב תולהונמ לעה תגיל תוצובק
."תנגוה אל תורחתה םויה .ףסכ אוה קחשמה םשו

?תנגוה אל -
תוצובקהמ עבר לש ביצקת םע םידדומתמ ונחנא"
ההובג המרב ןקחש םויה ,הזכ בצמב .תולודגה
תולודגה תוצובקל רתוי לק יכ דודשאל עיגי אל
.םלשל ןתורשפאב שיש ףסכ ימוכסב ותוא תותפל
שי .םיפילחתב קפתסהל ךירצ התא הזכ בצמב
םוקממ הצובקל םינקחש לש בצמ טלחהב םויה
וליפאו .רחא םוקממ הצובקל םינקחשו הז
דואמ דע השק ,ךלש הצובקב ןורשכ חמוצ םא
וירחא תוצר תולודגה יכ הצובקב ותוא רומשל
תונטקהש םימוכסב ותוא תותפמו ףסכה םע
."םהב דומעל תולגוסמ אל

לע ססבתת אל הצובקה םאש תמייא ןכלו -
היהת אל התא םג ,הרבעש הנועה לש דלשה
?הצובקב
תוראשיהב דודשאב יתוראשיה תא יתינתה אל"
ךורבמ עונמל יתיצר אל .רחא ןקחש ףא לש
םהש תומדקתהה תא ונינשומלא לייאמו וגד
יכ ךלהמ יתישע .תושעל םילוכי םהש ובשח
הבוט הצובק תויהל תונוכנ ולגיש יתיצר
הצובקהש יתשגרה .הרבעש הנועב התייהש וז ומכ
בצקב םיכלוה אל םירבדשו הירמש לע תאפוק
םא .ידמ רחואמ ררועתנש יתיצר אלו ןוכנה
םיניינעהו תיבויח העפשה התייה ילש דעצל
."חמש ינא ,וללגב זוזל וליחתה

?היהי המ .שורפל הצור רלדורט דעלג וישכע -
ןומה םרתש ,רקי םדא אוה רלדלורט דעלג"
תדמועש הבוט הצובק דודשאב שי .הצובקל
הרקבב תרשואמ וזה הצובקה ,םיילגרה לע
ונלש ר"ויה .הלהנה רבח שיו תיביצקתה
,ידש טילחה אוה .ודועיי תא תונשל הצור
,הצובקה תבוטל ןומה השע אוה .ול קיפסמ
איהש ןאל העיגה דודשאש ךכב תוינמ ול שי
טילחה אוה .רחא םדא לכמ רתוי ילוא עיגה
,הגילב םויה המגמה רואלו ךרדה תא תונפל
היהת דודשא םגש ךכמ סונמ ןיאש בשוח ינא
."תיטרפ תולעבב

?תרחבנה םע היהי המ -
עדוי ומצע אוה םגו ןסלינ תא הנימש ימ"
קחשל תרחבנה תא דמלל ידכ ותוא ואיבה אלש
םיעדוי ונחנאש ונחכוה הז תא .הפי לגרודכ
וישכע הרטמה .תמדוקה היצנדקב דוע תושעל
בלש לא ונעגה וישכע .בלש דוע םדקתהל איה
לא עיגהל הכירצ ונלש תרחבנה .תואצותה
."םיעבש רבכ ונחנא תואמחממ .ימלועה עיבגה

?קרמנד תמוארטמ הששואתה תרחבנה -
יחל תריטס פדגנ םיקחשמב ונגפס .טלחהב"
היה קחשמה אש בשוח ינא םויה םג .תלצלצמ
רבכ רעש םיגפוס ונייה אלו ,תרחא הארנ
.וזה האצותל םיעיגמ ונייה אל ,החיתפב
הסובתל קחרמה םשמו םינפב ונל ץפנתה לכה
םירידא םילדבה ויה הפוקת התואב .רצק היה
."תוחוכ היה אל טושפ הז .תוצובקה ןיב