Make your own free website on Tripod.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

סה יש
רעוש :דיקפת
- :הצלוח רפסמ
12/6/75 :הדיל ךיראת
1.82 :הבוג
לארשי :הדיל םוקמ
ינב ,ת"פ לעופה
יבכמ ,הדוהי
לעופה ,הילצרה
.הפיח
:םדוק ןודעומ
הנושאר הנוע :הצובקב הנוע

 :ןקחשה תקיטסיטטס 

-
:םירעש
-
:םילושיב
-
:םימודא םיסיטרכ
 
:ליפורפ


תא בזעש זאמ .תונורחאה םינשב ותלוכיב הלודג הדיריב אצמנ סה
וניא אוה עגרכו דואמ הרדרדיה ותלוכי ,םינש 3 ינפל ,ת"פ לעופה
תלוכי תובקעבו ,הדוהי ינבל רבע ת"פ תא בזעש רחאל .בוט רשוכב
םויסב .בכרהב סנא'צה תא לביק הבהו ביניו לספסה לע בשי השלח
ךא ,הילצרה יבכמב קחשלו תימואלה הגילל תדרל סה טילחה הנועה
לעופהל רבע תיחכונה הנועה תליחתב .תינוניב תלוכי ןיגפה םש םג
תעכ .ץרפ יבא תא המיתחה הצובקהו םש םג בזכיא ךא ,הפיח
ודמעמ רשאכ ,ףילחמה רעושה תויהל תנמ לע דודשאל סה ףרטצמ
.הצובקב ןושארה רעושה תויהל ךישמי אוהו עגפיי אל ישי-ןב ביני לש