Make your own free website on Tripod.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

יקסבלימ "יבוב" היוגאלב
ימדק םלב :דיקפת
19 :הצלוח רפסמ
25/3/71 :הדיל ךיראת
1.88 :הבוג
תועפוה 3 ,הינודקמ
.תרחבנב
:הדיל םוקמ
רוביראמ ,הינודקמ צ.פ
,פלירפ הדבופ
.סוקאילינפ
:םדוק ןודעומ
היינש הנוע :הצובקב הנוע

 :ןקחשה תקיטסיטטס 

2
:םירעש
-
:םילושיב
-
:םימודא םיסיטרכ
 
:ליפורפ
 

םינקחשה דחאל ךפה הרהמ דעו ,דודשאל 11-ה רוזחמב עיגה יקסבלימ
.הצובקב רתויב םיבוהאה
,עיקשמ ,רודכ לכ לע םחלנש ןקחש אוה ךא ,חושק ןקחש ונניא יקסבלימ
.הצובקה ןעמל ומצע תא ןכסמ םימעפל םגו ,המשנה תא ןתונ ,ץמאתמ
הז לכ ךא ,יחלה םצע תא קדסו ףאה תא םיימעפ רבש רבכ יקסבלימ
 קחשמה :אמגודל ,עוצפ היהשכ קחיש םימעפל ףא אוהו ,ול עירפה אל
תורמל ,ופא תא רבשש ירחא עובש קחשל הלע רשאכ ,א"ת לעופה לומ
.ןייטצה ליגרכו ,שרגמל יקסבלימ הלע ,קחשל אפורה רוסיא
םייק דחיב ,'ץיליב וקשוי ,ופתוש תא הליג ,הנגהל יקסבלימ ףרטצה זאמ
,תופחל ךירצ יתמ עדוי דחא לכ רשאכ ,ןייוצמ הלועפ ףותיש םיינשה ןיב
ס.מ לש התוראשיהל ירקיעה םרוגה היה יקסבלימ לש ופוריצ .ינשה לע
הנוחצינ תא הצובקה הגישה ןושארה וקחשמב רבכו ,הגילב דודשא
.ןולוח םירירפצ לומ ןושארה
,דודשאב הריירקה תא רומגל ןיינועמ אוהש יקסבלימ רמא הנועה םויסב
ילב הינודקמל סט יקסבלימו ידימ בר ןמז ןיינעה תא וכשמ הלהנהב ךא
אלל ,ש"ב לעופהב םכסל יקסבלימ לש ונכוס רהימ םייתניב .םותח הזוח
.דודשאב קרו ךא קחשל ןיינועמ היהש ,ןקחשה תושר
סינכהל המיכסה אל איהשכ ךא ,ש"בב קחשל ץלאייש בשח רבכ יקסבלימ
,לטובמ םכסהה ותניחבמש יקסבלימ עידוה ,תוראשיה קנעמ והזוחל
.דודשאב םכסל רהימו
תא תוארל לכונש הווקנ ,דודשא ס.מב םייתנשל יקסבלימ םתח ףוסבל
.הכורא רתוי הפוקתל וליפא דודשאב ראשנ הזה ןייוצמה ןקחשה