Make your own free website on Tripod.com

:חתופה בכרהה

 
6 ישי-ןב
5 ףירקלא
5 רמע
5 יקסבלימ
5 םאלג
(יאלוזא) 6 ןזח
5 לובוט
5 יספלא
6 שאלינ
(5 וביבר) 5.5 יבוט
(ןרזע) 6 הדידפ

 
:קחשמה שיא
הדידפ ןנח

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

רבמבונב 2 ,ישיש םוי ,8 רוזחמ
 תג-תירק יבכמ 
1-2
(0-1)
דודשא ס.מ 
דודשאב םיפוצ 3000
רדסב - בקעי םייח :טפוש
(70) ןרזע ביני ,(65) יאלוזא ריאי ,(52) וביבר דוד :םיפוליח
(75) הווקיש ,(53,12) הדידפ :םירעש
ןיא :םימודא
שלח היה קחשמה .לודגבו ,בזכאתה בוט קחשמ תוארל הפיצש ימ
.הינשה תיצחמב תצקב רפתשהו ,הנושארה תיצחמב דחוימב
בשי רלוד 1000-ב סנקנו היטאורקמ רוזחל רחיאש 'ץיליב וקשוי
.ומוקמב חתפ רמע ןורשו לספסה לע
הדידפ ןנח לש ושאר לא רשיה רודכ ןזח ןולא היבגה 12-ה הקדב
.דודשאל 0:1 ,המינפ חגנ םירטמ 5-מש
.תוושהלמ הקוחר התייה אלו ,רתוי םוזיל תג תירק הלחה רעשה רחאל
ךומסב ףלוחש רטמ 25-מ רידא רודכ ינאיפיק טעוב 20-ה הקדב
.ישי-ןב ביני לש ורעשל
רעושה ךא ,ישי-ןב לומ דבל בצמל הנדרוג יסוי עיגמ 35-ה הקדב
.תשבוכ אל תג תירקו ,ןיוצמ ףדוה
לביקש רחאל שובכל תניוצמ תונמדזה יבוטל הנתינ 45-ה הקדב
.הצוחה תונלשרב טעב ךא ןהכ יפר לומ דבל היהו ןיוצמ רודכ
לש ושאר לא ישפוח רודכ ןזח היבגה הינשה תיצחמה תחיתפב
.ליצהו ףפועתה ןהכ יפר ךא םירוביחל חגנש יבוט
טעבש הדידפ ןנחל רסמו הבחרה לא שאלינ קלא סנכנ 53-ה הקדב
.דודשאל 0:2 ,קחשמב ולש ינשה תא שבכו המינפ
טעבש שאלינל הזחב דירוהש הדידפ לא וביבר היבגה 65-ה הקדב
םג ףדהנש דנואבירה לא םג עיגה שאלינ .ףדה ןהכ יפר ךא ליט
.םינקחשה דחא לש ולגר י"ע
סנכנש הווקיש רינו דודשא תבחר לא רודכ הבגוה 75-ה הקדב
.1:2-ל קמצל ידכ המינפ חגנו רמשנ אל ףילחמכ
הקפתסה דודשאו ,החלצה אלל תוושהל תג תירק התסינ םויסל דע
.ימצע רעש תג תירק ןגמ שבכ טעמכ ןהמ תחאבשכ תוצרפתמב