Make your own free website on Tripod.com

:חתופה בכרהה

 
5 שאקק
6 ףירקלא
5 'ץיליב
5 יקסבלימ
(גרבנזייא) 6 לובוט
5.5 ןזח
(יספלא) 5 רמע
5 ריפוא יסוי
6 שאלינ
(5 וביבר) 5 יבוט
6 הדידפ

 
:קחשמה שיא
שאלינ קלא

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

רבמטפסב 16 ,ןושאר  םוי ,3 רוזחמ
 דודשא ס.מ 
0-1
(0-0)
א"ת יבכמ 
דליפמולב ןוידטציאב םיפוצ 8000
ןדחפ ,ינוניב - בקעי םייח :טפוש
(79) גרבנזייא ,(69) יספלא ,(63) וביבר :םיפוליח
(64) ינמנ :םירעש
ןיא :םימודא
ץיפקה 5-ה הקדב רשאכ דודשא לש היה קחשמב ןושארה בצמה
ברעתה יקסני'זדו ךא ,הדידפ ןנח לש ורבעל םכח רודכ רמע ןורש
.רודכה תא קיחרהו ןורחאה עגרב
,ריוא ספת יקסבלימ ,הבחרל רודכ ןייד-ןב היבגה 12-ה הקדב
.המוד בצממ וגד ץימחה הקד רובעכ .םירטמ 5-מ ץימחה ןמ'גרותו
הדידפ לש שארה לא רשיה ישפוח רודכ ןזח היבגה 19-ה הקדב
.רבוארטש לש וידי לא שלח חגנש
.רצועו קנזמ שאקק ,רטמ 20-מ רודכ גרבדלוג טעוב 23-ה הקדב
,שאלינל החיגנב ותוא דירומש ,יבוט לא רודכ רמע חלוש 34-ה הקדב
תחא ,הרוקהמ םירטמיטנס ףלוחש ןכוסמ רודכ ריואהמ טעוב שאלינ
.קחשמב ונלש תונכוסמה תויונמדזהה
52-ה הקדב רשאכ הבוט הרוצב א"ת החתפ הינשה תיצחמה תא
ףלחש קזח רודכ טעבו יקסבלימ תא רבע ,לאמש דצמ גרבדלוג ץרפ
.הרוקל ךומסב
.הרוקה דיל ףלוחש ןכוסמ בחור רודכ וגד רסומ תוקד 10 רובעכ
טעובו ,ףירקלא תא ביכשמש ,ינמנ לא רודכ ןינב רסומ 64-ה הקדב
לש האלמה ותמשאב רעשה ,א"ת יבכמל 1:0 .המינפ השק תיוזמ
.לשכנ ךא ,רודכה לא עיגהל בייח היהש שאקק
רודכ א"ת רעש תא ןכיסש דיחיה היהש ,שאלינ טעוב 78-ה הקדב
.המינפ רדח טעמכו ןוויכ הניש ,חלש רימאב עגפש
רודכה תא דירומש ,ףירקלא לא רודכ יספלא היבגמ 94-ה הקדב
.קחשמב הנורחאה תונמדזהה תא ספסיפו טועבל חילצה אל ךא

וקית .האצותהמ םיבזכואמ ונחנא" :קחשמה תא םכסמ יול עשילא
תלוכיב עגפ הזו תועובש השולש הזמ ונקחיש אל .רתוי ףקשמ היה
".הצובקה
החדנ א"ת לעופה לומ תיבב ,תבשב ךרעהל רומא היהש קחשמה
בורקה ישימח םויב קחשמ שי א"ת לעופהלש וויכמ ,רבוטקואב 10-ל
דועב היהי דודשא לש אבה הקחשמש בצמ רצונ ךכ .א"פוא עיבגב
יקחשמ 3 לש החיתפ רצוה רבד ,הפיח לעופה לומ ץוחב םייעובש
ךות םיקחשמ 4 קחשל דודשא ךרטצת אבה שדוחבו ,םיפוצר ץוח
לבא ,ילאידיא אל בצמ רצונ" :אשונה לע ביגמ יול עשילא .םימי 10
,ףיצר ןפואב קחשל ליחתנ בורקבש הווקנו םאתהב ךרעינ ונחנא
".רפתשת הצובקה תלוכי םג ךכו