Make your own free website on Tripod.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

ריפוא יסוי
יביסנפד רשק :דיקפת
18 :הצלוח רפסמ
18/11/78 :הדיל ךיראת
1.77 :הבוג
לארשי :הדיל םוקמ
-
:םדוק ןודעומ
תישיש הנוע :הצובקב הנוע

 :ןקחשה תקיטסיטטס 

-
:םירעש
-
:םילושיב
-
:םימודא םיסיטרכ
 
:ליפורפ
,םישק םיעגר טעמ אל רבע הרבעש הנועבש ,ביצי ,דואמ יארחא ןקחש
.בכרהל לודגב רוזחל עדי ךא
יסוי לש הצירפה תנוע היהת הבורקה הנועהש ובשח םלוכ הרבעש הנועב
קחיש אל 12-ה רוזחמהמו ,ריפוא עצפנ ,רעצה הברמל ךא .ריפואם
ראשנו ,ישילשה בוביסה ךלהמב בכרהל רזחש דע ,דואמ הכורא הפוקת
.הנועה םויסל דע בכרהב
תורימש השוע שקבתמשכ םגו ,ץמאתמ ,שרגמה לע דואמ עיקשמ ריפוא
.הבר החלצהב ,תוישיא
רעש קר שבכ אוה ,ריפוא יסוי לש 6-ה היהת תאזה הנועהש תורמל
.ךכל רבעמ םירבד הברה גישי אוה ,תולקת ויהי אל םא ,הנועהו ,דחא