Make your own free website on Tripod.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

ןויחוא השמ
יביסנפד רשק :דיקפת
2 :הצלוח רפסמ
24/5/83 :הדיל ךיראת
1.80 :הבוג
תרחבנ ,לארשי
תיפמילוא
:הדיל םוקמ
-
:םדוק ןודעומ
היינש הנוע :הצובקב הנוע

 :ןקחשה תקיטסיטטס 

-
:םירעש
-
:םילושיב
-
:םימודא םיסיטרכ
 
:ליפורפ
 

לכ תא .תנייוצמ הטיעבו רודכב הבוט הטילש לעב ,דואמ רשכומ ןקחש
,הרבעש הנועה עצמאב ךא ,רעונב קחיש רשאכ ןויחואמ תוארל ונלוכי הז
הצובקל ןויחוא ץפקוה ,דודשא ס.מ לש העורגה הנועה תחיתפ תובקעב
.תרגובה
רשקכ דקפותמ אוה םירגובב ךא ,רקיימיילפב קחיש אוה רעונה תצובקב
ןויחואל .תיתימאה ותלוכי תא הז דיקפתב תוארהל השקתמו ,יביסנפד
לומ 3-3 וקיתב 90-ה הקדב ףילחמכ שבכ ותוא ,לעה תגילב דחא רעש
ףוסבל ךא ,הפיח לעופה י"ע הרגפב שקובמ היה ןויחוא .ת"פ לעופה
.דודשאב ראשנ