Make your own free website on Tripod.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

וביבר דוד
יזכרמ\ינמי רשק :דיקפת
11 :הצלוח רפסמ
3/12/77 :הדיל ךיראת
1.76 :הבוג
לארשי :הדיל םוקמ
א"ת יבכמ
:םדוק ןודעומ
היינש הנוע :הצובקב הנוע

 :ןקחשה תקיטסיטטס 

1
:םירעש
-
:םילושיב
-
:םימודא םיסיטרכ
 
:ליפורפ
 

דודשא ס.מ לש היקחשמל תוריהמו תובהלתה ,היצביטומ ףיסוהש ןקחש
.הרבעש הנועב
רחאל ,א"ת יבכממ דודשא ס.מל הרבעש הנועה ךלהמב ףרטצה וביבר
.בגב העיצפ ללגב א"ת יבכמב קחיש אלש
רוקמב ,וביבר .חתופה בכרהב עובק םוקמ ספת וביברו ןמז הברה חקל אל
,האלפנ הדובע עציב םש ,שרגמה זכרמב יול עשילא י"ע דקפות ,ינמי רשק
גהנמ היה יול עשילאל ךא .הצובקה תלוכיב יונישל םימרוגה דחא היהו
.שרגמה לע ןייטצמה אוהשכ וליפא ,קחשמ לכב טעמכ וביבר תא ףילחהל
חותפל טילחהש ןוויכמ לספסל יול עשילא ודירוה הנועה םויס תארקל
היה אישהו ,ותדובע תא השע ףילחמכ סנכנשכ םג ךא ,םיצולח ינש םע
 ,הבחרב לשכוהש הדידפל לשיבו ,הדוהי-ינב לומ קחשמב ףילחמכ סנכנשכ
םרוגה היהו ,קחשמב דודשא לש ןורתיה רעש תא םג לשיב רתוי רחואמו
.בושחה קחשמב ןוחצינל
,א"ת יבכמב וילע הנוב וניא ןיול רינש הארו הנועה המייתסהש רחאל
.דודשאב תונוע 3-ל הזוח לע וביבר םתח