Powered by counter.bloke.com

 
ימלוע עסמ

 
 
 
 
 

 

  ישילש םויל דע תוליעפמ העשוה הדידפ ןנח
(בירעמ :םולצת)
םויל דע הצובקב תוליעפ לכמ םויה העשוה ,דודשא ס.מ לש הצולח ,הדידפ ןנח
.הנורחאה הפוקתב תרושקתב ויתויואטבתהו ותוגהנתה תובקעב ,בורקה ישילש
  ןיינועמ וניאש רמאו תרושקתב םימעפ רפסמ הנורחאל אטבתה הדידפ ,רומאכ
ול שי רבכש ריהצמ אוהש ךכ ידכ ךות ,האבה הנועב דודשאב ךישמהל
לש ויתויואטבתה תא הפי ןיעב ואר אל הצובקב .האבה הנועל הצובק
 ת"פ יבכמ לומ הצובקה לש הקחשממ םייעובש ינפל העשוה ןקחשהו הדידפ
.עיציהמ קחשמה תא הארו
הדידפ חילצה ,ןינכס ינב לומ םושלש הנידמה עיבג קחשמב ,תאז תורמל ךא
 הדידפ .הקיבוק י'זדנא ןיבל וניב הבירמ ררועש רחאל הצובקה תא בוש זיגרהל
ינלופה ץולחה לע קעצ םויסה תארקלו ,הינשה תיצחמה ךלהמב קחשמל סנכנ
לע וסעכ דודשאב .ינלוק חוכיו חתפתה םיינשה ןיבו ,רסומ וניאש הנעטב
.בורקה ישילש םוי דע ותועשהל טלחוה ךכ תובקעבו ,הדידפ לש ותוגהנתה
 הליבומה תדמעומה רשאכ ,הנועה םותב דודשא תא בוזעל ןיינועמ הדידפ
ץולחה לש ויתורישב תניינועמ איהש העידוה רבכש ,ש"ב לעופה איה וטולקל
הדידפ לע ורתווי אלש ועידוה דודשאב הדידפ לש ותוגהנתה תורמל .ינורשכה
.הדרב תרומת הדידפ - ןיפילח תקסיע ש"בל ועיצהו ,תולקב
,הקיבוק י'זדנא ,ינלופה ץולחה לש ודוקפתמ ןוצר תועיבש תמייק דודשאב
.תיעוצקמ הניחבמ ןהו תיתרבח הניחבמ ןה הצובקב בטיה בלתשהש
לש היתונווכ לע ןיילטרופסל רשיא ,ילילג רואנ ,דודשא ס.מ ל"כנמ
ונחנא" :ילילג .האבה הנועב םג הקיבוק לש ותוראשיהל עגונב הצובקה
".האבה הנועל הקיבוק לש היצפואה תא שממל םינווכתמ
םייתניב ךא ,האבה הנועב קחשי ןכיה טילחה אל ןיידע ומצע ץולחה
טילחי הנועה ףוסב קר ךא ,דודשאב דואמ הצורמ אוהש הקיבוק רמא
.הצובקב תפסונ הנוע ראשיהל םאה
 רבעוי הפיח לעופה לומ (15:00) הבורקה תבשב דודשא לש תיבה קחשמ
.+5 טרופסב רישי רודישב
24.2.2002 ,ןושאר םוי
זיגפהל םיכישממ יבוקו יבוט

ןינכס ינב תא צ"החא החריא ,הגילב םינורחאה תונוחצינהמ תדדועמ ,דודשא ס.מ
.הנידמה עיבג תרגסמב העיתפמה
  לש הבר הדימ דודשא ינקחש לע רכינ ךא ,תידודשא הטילשב חתפנ קחשמה
םע רקיעב תוצרפתמל האצי ןינכס .הביריב לוזלז תובקעב הארנה לככ ,תויטיא
רחאל ךא ,םיחראמה תנגה תא דירטהל חילצה החיתפב אקוודש ררחומ ןרוא
.ףלחוהו שלחנ ןכמ
זכרמ רשאכ ,הנורחאה הפוקתב םישלחה היקחשממ דחא תא הגיצה דודשא
תיצחמב ןינכס ינב לש היתוצרפתמל ץורפ היה הצובקה לש הנגההו הדשה
,רוגיפמ הרזחש ךכמ דדועתהל הלוכי דודשא .ןויווישה רעש שבכנש דע ,הנושארה
,קחשמה יכלהמל דוגינב ,19-ה הקדב .הטעמה ןושלב תענכשמ אל תלוכי תורמל
אצי ,בורחוס סכלא ,ןינכס לש יבודלומה הצולח .עיתפמ ןורתיל ןינכס התלע
קזח רודכ טעב םירטמ 20-מו ,יקסבלימב תולקב לתיה הב ,הריהמ תצרפתמל
.בורחוס לש האנ רעש .ןינכס ינב תוכזל עיתפמ 0:1 עבקו דודשא לש הרעש ירוביחל
  ועיגה וביבר דודו יבוט ,הקיבוק .ןויווישה תא שפחל הלחהו הצחלנ אל דודשא
תפסותב קר ענכנש ,ןהכ ריאמ תא עינכהל וחילצה אל ךא ,תובוט תויונמדזהל
דמע םש ,הבחרה ךותל רודכ סינכה הקיבוק י'זדנא .הנושארה תיצחמה לש ןמזה
,1:1 ,המינפו ןהכ ריאמ לש הניפל קיודמו חוטש רודכ טעב םירטמ 5-מש יבוט יסא
רבכו תובהלתהב דודשא החתפ הינשה תיצחמה תא .תיצחמה םויס ףס לע שממ
החילצה 51-ה הקדב .הרוקל ךומסב ףלחש רודכ הקיבוק י'זדנא חגנ הקד יצח רחאל
חגנש ,הקיבוק רבעל רודכ היבגה שאלינ קלא .ןוחצינה רעש תא גישהל דודשא
.דודשאל 2:1 ,תעגל קר לכי ןהכ ריאמ וב קזח רודכ
  החילצה אל ךא ,ןינכס תנגה תא ךיבהל דודשא הכישמה ופלח תוקדהש לככ
רודכ תחאב ,תובוט תויונמדזה יתשל העיגה דגנמ ןינכס .םיפסונ םירעש שובכל
ךא ,דודשא לש הרעוש ענכנ רבכ הינשבו ,ישי-ןב לש ורעש וק לע ףלח בחור
,םויסב דודשא ס.מל 2:1 ,חוטב רעש ליצהו רעשה וקמ רודכ קיחרה ףירקלא רימא
הגיצהש ךכמ דדועתהל הלוכי ןינכס ינב .הנידמה עיבג רמג תינימשל הכישממש
.תוצובקה יתש דצמ םיבר םירעפ וארנ אלו הבוט תלוכי
.דודשאב םיפוצ 1000 יניעל תפי ןולא ינוניב טפש
,שאלינ קלא ,ריפוא ןולא ,יקסבלימ יבוב ,'ץיליב וקשוי ,ףירקלא רימא ,ישי-ןב ביני
יבוט יסא ,הקיבוק י'זדנא ,וביבר דוד ,רמע ןורש ,(ןויחוא השמ ,63) יספלא ירשוא
.(הדידפ ןנח ,67)
22.2.2002 ,ישיש םוי
ת"פב דודשא לש 2:2 וקיתב הקיבוקל הרוכב רעש
(YNET :םולצת)
תצק ןתיש תופיצרב ינש יתיב ןוחצינ םושרל הרטמב קחשמל העיגה ת"פ יבכמ
דודשא .םודאה וקל לעמ דבלב דחא םוקמ תאצמנ הצובקהש רחאל ןודעומב טקש
ת"פ לעופה לע רבעש עובשב ןוחצינה רחאל ןייוצמ חור בצמב קחשמל הבצייתה
דודשא רשאכ ,וטוטה עיבג רמג יצחב א"ת יבכמ לע עובשה עצמאבו הגילב
ץוחמ הדידפ ןנח תא ריאשהל טילחה יול עשילא .4-ה םוקמה רבעל תלזופ רבכ
עובשה ךלהמב ריעצה ץולחה לש ויתויואטבתה תובקעב הצובקה לגסל
בקע דודשא בכרהמ רדענ שאלינ קלא .לספסל ותדירי תובקעב ןורחאה
.םיבוהצ םיסיטרכ תריבצ
,יספלא ירשוא ,דודשא לש ינמיה הרשק .ןורתיל דודשא ס.מ התלע 8-ה הקדב
הרוצב בבותסה רודכה ,ינמיה ףגאהמ רודכ טועבל קפס היבגהל קפס הסינ
.דודשאל םדקומ 0:1 ,יוכיס רסח ראשנש ןהכ יפר לש ותשרב תחנו הקזח
ת"פ יבכמ לש ישפוח רודכ .ןויווישה תא ת"פ יבכמ הגישה דבלב תוקד 3 רובעכ
ישפוח בצינש רמע ליעמסיא ,ת"פ ןגמ לש ורבעל תמכחותמ הריסמב םייתסה
.1:1 ,המינפ לגליגו ישי-ןב ביני לומ
ריבעה ,ףירקלא רימא ,דודשא לש ינמיה הניגמ .ךילוהל דודשא הרזח 26-ה הקדב
רודכה תא רצעש הקיבוק רבעל רודכה תא ץיפקהש ןזח ןולא לא רשיה קיודמ רודכ
,בוש ענכנש ןהכ יפר לש תינמיה הניפל קיודמו קזח רודכ ןימי לגרב טעבו הזחה לע
.הגילב הנועה הקיבוק י'זדנאל הרוכב רעש .דודשאל 2:1
הפידה טחסש קזח רודכ טעבו דודשא תבחרל האופר יבוק רדח 35-ה הקדב
יקסבלימ יבוב .ןויווישה תא הגישה ת"פו דבלב הקד הפלח .ישי-ןב בינימ תניוצמ
ובמוסנא יוגנאל רודכה תא תונלשרב דביאש ,ףירקלא רימא רבעל רודכ ריזחה
םיקחשמ ינשב ישילש רעש .2:2 ,שובכל השקתה אלו ישי-ןב ביני לומ דבל בצינש
.ת"פ יבכמ לש יזלוגנוקה הרשקל
יסאל ןגרפל טילחה רעשל טועבל םוקמבו הבחרל הקיבוק רדח תוקד 6 רובעכ
תניוצמ תונמדזה ספסיפו הקיבוק לש בחורה תריסמל עיגהל חילצה אלש יבוט
יספלא ירשוא אצמ תיצחמל הקירשה ינפל הקד .ןורתיל דודשא תא תולעהל
.ףוקשמל ךומסב ףלחש קזח רודכ טעבש הקיבוק י'זדנא תא תניוצמ הריסמב
םיבצמל עיגהל התשקתה ךא ,רתוי הבוט הרוצב הינשה תיצחמה תא החתפ דודשא
הז עגרמו ,65-ה הקדב ןזח ןולא תא איצוה ,יול עשילא ,דודשא ןמאמ .םיישממ
יתשל עיגהל דודשא החילצה תאז תורמל .הדשה זכרמב טולשל ת"פ הלחה
אציש ןהכ יפר לומ בוט בצמל יבוט עיגה 73-ה הקדב רשאכ ,תובוט תויונמדזה
.קייד אל ךא רעושה לעמ רודכה תא תישקהל הסינ יבוט ,ץולחה רבע לא
ןקחש ףא ךא דואמ ןכוסמ בחור רודכ הקיבוק י'זדנא ריבעה תוקד יתש רחאל
.רעש תגיפסמ בוש הלצינ ת"פו רוזיאב היה אל
תרתוימ הריבע ,חישמ יסא ,ת"פ יבכמ לש ריעצה הרשק עציב 90-ה הקדב
ףולשל אלא תרחא תורשפא התייה אל יזירבת ןתיאלו ,הצלוחב ךשמ רשאכ
.ותוא קיחרהלו קחשמב ולש ינשה בוהצה תא חישמל
  .ת"פב ןוידטציאב םיפוצ 1000 יניעל יזירבת ןתיא בטיה טפש
  הפקתה קחשמ דצל" :"הקספה אלל וידר"ל רמא , יול עשילא ,דודשא ס.מ ןמאמ
ןוצר תורמל .קחשמהמ קלח הז לבא תואיגש םיימעפ ונישע ונלש ללכה ןמ אצוי
 םיצורמ תויהל םילוכי ונחנאו דואמ השק קחשמל ונעגה חצנל ונלש לודג
."םויה הדוקנהמ
,(וביבר דוד ,63) ץרפ ןנח ,יקסבלימ יבוב ,'ץיליב וקשוי ,ףירקלא רימא ,ישי-ןב ביני
,הקיבוק י'זדנא ,יספלא ירשוא ,רמע ןורש ,(ןויחוא השמ ,65) ןזח ןולא ,ריפוא ןולא
.(רלטוק יקיצ ,67) יבוט יסא
9.2.2002 ,תבש םוי
שאלינ אלל ת"פב ץוח קחשמל תאצוי דודשא :רחמ

ת"פ יבכמ לומ (יזירבת ןתיא 16:30) ץוחה קחשמב רחמ רסחת דודשא ס.מ
תא .םיבוהצ םיסיטרכ תריבצ בקע רדעייש , שאלינ קלא ,ירגנוהה הרשק תא
 ןגמה תדמעב ךישמי ץרפ ןנח .ינמי רשקכ דקפותיש ריפוא ןולא ףילחי שאלינ
ריאי .הצובקה דוח תא ךילוהל וכישמי הקיבוק י'זדנאו יבוט יסא ,ילאמשה
ףא תבשומש ,ריפוא יסוי .ףסונ עובש ורדעיי םיעוצפה לובוט רידאו יאלוזא
.הציר ינומיאל בורקה ןושאר םויב רוזחי ,הכורא הפוקת אוה
.הנועה התשע אל ןיידעש רבד ,ףוצר ינש ןוחצינ םושרל הסנת דגנמ ת"פ יבכמ
 תודוקנ 4 הצובקה תא קיחרה רשא תג-תירק תא 0:2 רבעש עובשב החצינ ת"פ
שבכש ,ובמוסנא יוגנא ,וגנוקמ רשקהמ תובר תויפיצ שי הצובקב .םודאה וקהמ
טילחה ,ןוזול איג ,ת"פ יבכמ ןמאמ .תג-תירק לע ןוחצינב דמצה תא רבעש עובשב
ליחתי סיסב .ישימח םויב ןומיאל רחיא רשא סיסב ןוריל תא בכרההמ חידהל
ןוזול איג .םיבוהצ םיסיטרכ ללגב רדעיי יחילמ ןדיע .לספסה לע קחשמה תא
  .הקיבוק י'זדנאל ישיא רמושכ חישמ יסא תא דימצהל ןנכתמ
:םירעושמ םיבכרה

,ןונג יבוק ,חישמ יסא ,בודאמגמ דארומ ,רמע ליעמסיא ,ןהכ יפר :ת"פ יבכמ
,זראבלא דראציר ,'ץידאט ןגארד ,ףסוי ןב רמות ,לפוק ריפוא ,ובמוסנא יוגנא
.האופר יבוק

,ץרפ ןנח ,יקסבלימ יבוב ,'ץיליב וקשוי ,ףירקלא רימא ,ישי-ןב ביני :דודשא ס.מ
.הקיבוק י'זדנא ,יבוט יסא ,יספלא ירשוא ,רמע ןורש ,ןזח ןולא ,ריפוא ןולא

8.2.2002 ,ישיש םוי
"הדידפ רורחשל עגונב רבדל המ לע ןיא" :ביברא
(YNET :םולצת)
הפוקת רבכ ןייוצמ לארומב תאצמנ הצובקה .םיימשב דודשא ס.מב םיניינעה
קוניז תדמע םע 6-ה םוקמב תאצמנ ,תיתחתב תקבאנ הניא דודשא .הכורא
ןוחצינה תובקעב .םירשואמ הצובקב יסנניפה דצהמ םג .4-ה םוקמה לא תנייוצמ
 דודשא ס.מ התסיכ ,רמגל הלפעההו (2:1) א"ת יבכמ לע וטוטה עיבג רמג יצחב
.הקיבוק י'זדנא ,שכרה ץולח לש ויתויולע לכ תא רבכ
 ןוילימ 4 קר רשאכ ,הגילב רתויב ךומנה ביצקתה םע הנועה תא החתפ הצובקה
.תג-תירק לש רשאמ רתוי ךומנ ביצקת ,םינקחשה שכרב הנועה ועקשוה םילקש
,תיסנניפ הנוע תושעל ןנכית ,הצובקה לש הביצקתל תובר םרתש ,ןקז-ןב יק'ג
.ףסכ טעמ אל דודשאל ואיבהש םינורחאה םיגשיהה לע םלח אל אוה םג לבא
ביצקת רשאכ ,ההובגה תרמצה לע האבה הנועב רעסתהל םיננכתמ הצובקב
.תיטסרד הרוצב לודגל רומא הצובקה
 ,וטוטה עיבג רמגב א"ת לעופה לומ ץרמב 12-ב בושח קחשמ הכחמ דודשאל
ירקיעה דעיה רשאכ ,הגילב םג התלוכיב ךישמהל הצובקה תנווכתמ זא דע לבא
הדלונש רחאל ירט באל ךפהנש ,הדידפ ןנח .די גשיהב אצמנש ,4-ה םוקמה אוה
אוה רשאכ ,תונורחאה תוחלצההמ םיבזכואמהמ דחא אקווד אוה ,תב עובשה ול
,עגרכ הגילב טהולה דמצה לש םתחירפ תובקעב ,הצובקה לספס לא קחדנ
אלש דחאכ םינורחאה םייעובשב אטבתה הדידפ .הקיבוק י'זדנאו יבוט יסא
,ביברא לאגי ,דודשא .ס.מ ר"וי ךא ,האבה הנועב הצובקב ראשיהל ןווכתמ
אוהו לייח לש הזוח ול שי הדידפל" :ןיילטרופסל רמא ביברא .וירבד תא שיחכה
.הזכ והשמ וא רורחש לע ןיידע רבדל המ לע ןיאש הככ 2003-ב קר ררחתשמ
   ."קחשמ אל אוהשכ רמרוממ ןקחשש ימיטיגל הז
:עיגרמ ביברא ךא ,ויתואטבתה תובקעב יול עשילא ןמאמה י"ע ףזננ ףא הדידפ
הלעי הז ול רוזעי אל הז םא קרו יניצר אל הז עשילאמ לביק אוהש שנועה"
לבקתת תיפוס הטלחה הדימב הרקמ לכב ."הלהנההמ תוברעתה לש המרל
הבישי ךורעל הלהנהב םינווכתמ ישילשה בוביסה תליחת .םיבורקה תועובשב
.האבה הנועה תא ןנכתל ליחתהלו
הצובקה תלהנה לע סעוכ ,ןזח ןולא ,דודשא ס.מ ןטפקש תועומש וצופנ הנורחאל
תובקעב םינקחשה לבקל םירומאש םיקנעמל עגונב םינקחשה תא תחפקמש
לע תישיא ותיא יתחחוש .ןוכנ אל הז ,ןזח יבגל" :ביברא .וטוטה עיבגב תוחלצהה
םיחוורב םינקחשה תא ףתשל הלהנהה לש בוט ןוצר לש הווחמ הז םיקנעמהו הז
לש הווחמ שישכ .םיקנעמ לש הזכ ףיעס ןיא םינקחשה בורלש ןוויכמ ,לעפמהמ
."ןנולתהל ילב הז תא לבקל שי זא בוט ןוצר
8.2.2002 ,ישיש םוי