Make your own free website on Tripod.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

רמע "הבייוג" ןורש
יביסנפד רשק\םלב :דיקפת
6 :הצלוח רפסמ
10/9/76 :הדיל ךיראת
1.90 :הבוג
לארשי :הדיל םוקמ
,ג"ר חכה ,ש"ב לעופה
לעופה ,ש"ב ר"תיב
.הנויצ-סנ ,ןולקשא
:םדוק ןודעומ
הנושאר הנוע :הצובקב הנוע

 :ןקחשה תקיטסיטטס 

-
:םירעש
-
:םילושיב
-
:םימודא םיסיטרכ
 
:ליפורפ
 

רשאמ םירחא םינודעומב קחשל הברה רמע ,תיב ןקחש ותויה תורמל
,דודשאב הנוע רמע םייס הב הנורחאה םעפב ,השעמל .תיבב קחשל
רמע ,זאמ .הנושארה הגילל דודשא ינוריע לש היילעה תנוע התייה
רחאלו ,דודשאב הנועה תא ליחתהש וא ,םירחא םינודעומב קחיש
.תרחא הצובקל בזע םירוזחמ רפסמ
םיילגרה תא חקול רשי אוה ,קחשמ תוקד לבקמ וניאש האור רמע רשאכ
תא בציי הינקומ םע דחיבו ,ש"ב לעופהל רבע הרבעש הנועב .ךלוהו
ךורא מ"ומ רחאל .הנושארה הגילל היילעל ךרדב ,הצובקה תנגה
טילחה ,ש"בב ךישמהל וא דודשאב קחשל םאה רמע לש תויוטבלתהו
.תונוע 3-ל דודשאב םותחל רמע
.םלבכ קחשי םג אוה וכרטצישכו ,ירוחא רשקכ קחשל רומא רמע
אוהש איה ותייעב ךא ,םינייוצמ רודכ יצוליח םגו ,הבוט הטיעב רמעל
.םירודכ דבאמ םג םימעפלו ,ריהמ וניא